Ασφαλτόπανο EVERPOL PFF 4Kg

Η στεγανωτική µεµβράνη EVERPOL PMin είναι είναι πλαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη το µίγµα της οποίας αποτελείται από
τροποποιηµένη άσφαλτο διϋλιστηρίου µε θερµοπλαστικά (ΑPP) πολυµερή. Η µεµβράνη είναι οπλισµένη µε πολυεστερικό
ύφασµα και η άνω επιφάνειά της προστατεύεται από ορυκτή ψηφίδα.
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πλαστοµερές ασφαλτικό µίγµα
• Απόλυτα υδατοστεγανό
• Aντοχή σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες
• Aντοχή στήν υπεριώδη ακτινοβολία
• Καλή αντοχή σε οξέα και βάσεις
Πολυεστερικό (non – woven) ύφασµα
• Αντοχή στη στατική πίεση
• Αντοχή σ’εφελκυσµό και ικανοποιητική επιµήκυνση
• Αντοχή στη διάτρηση
• Αντοχή στη σήψη
Ορυκτή ψηφίδα
• Προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες
• Βοηθά στην αύξηση της διάρκειας ζωής της µεµβράνης
• Σε περίπτωση πυρκαϊάς µειώνει την εξάπλωση της
φλόγας
Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα εφαρµοσθεί η µεµβράνη
θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία.
Πριν εφαρµοσθεί η µεµβράνη, η επιφάνεια διαστρώνεται
µε ασφαλτικό βερνίκι το οποίο αφήνεται να στεγνώσει
πλήρως. Ανάλογα µε την µελέτη της στεγάνωσης που
προδιαγράφεται, η µεµβράνη µπορεί να επικολληθεί µόνο
στους αρµούς, να επικολληθεί µερικά ή ολικά.Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι αυτό συµβαίνει µόνο όταν η µεµβράνη είναι η
πρώτη στρώση ενός στεγανωτικού συστήµατος γιατί οι
επόµενες στρώσεις επικολλούνται πλήρως.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οι διαστάσεις των ρολλών είναι 1m πλάτος και 10m
µήκος.Στις ταινίες που χρησιµοποιούνται σε κάθε ρολλό
αναφέρονται η εµπορική ονοµασία του προϊόντος,το είδος
του οπλισµού καθώς και το βάρος του προϊόντος.
Τα ρολλά είναι τοποθετηµένα πάνω σε ξύλινη παλέτα και
συγκρατούνται µε τη βοήθεια συρρικνούµενου
πολυαιθυλενίου.
Η άνω επιφάνεια της µεµβράνης EVERPOL PMin
προστατεύεται από φυσικές γκρί ψηφίδες. Μία ακραία
λωρίδα πλάτους 10 cm κατά µήκος του ρολλού δεν
επικαλύπτεται από ψηφίδες για να επιτυγχάνεται η
ευκολότερη επικόλληση µε το διπλανό ρολλό κατά την
εφαρµογή.Η κάτω επιφάνεια καλύπτεται και σ’ αυτή την
περίπτωση από λεπτό φιλµ πολυαιθυλενίου που βοηθά
στο γρήγορο λιώσιµο του µίγµατος κατά την εφαρµογή µε
φλόγιστρο.